Bank udziela pożyczek hipotecznych osobom fizycznym, będącym właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących przedmiot obrotu rynku nieruchomości albo mającym własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Jednakże pożyczki hipoteczne mogą być udzielane także współwłaścicielom nieruchomości na zasadach współwłasności łącznej lub w częściach ułamkowych (pożyczka udzielana jest wtedy wszystkim współwłaścicielom). Ponadto w szczególnych przypadkach możliwe jest udzielenie pożyczki hipotecznej osobie fizycznej nie będącej właścicielem nieruchomości, pod warunkiem zabezpieczenia pożyczki hipotecznej hipoteką ustanowioną na nieruchomości będącej własnością osoby trzeciej.

Pożyczki hipoteczne udzielane są pod warunkiem:
1) posiadania zdolności kredytowej, to znaczy tym Wnioskodawcom, którzy posiadają źródło dochodu zapewniające terminową spłatę wnioskowanej pożyczki wraz z odsetkami i kosztami oraz terminowo regulującym inne zobowiązania wobec Banku;
2) udokumentowania przez Wnioskodawcę:
- tytułu prawnego do nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki;
- stałego źródła dochodu umożliwiającego spłatę pożyczki;
- stałego źródła dochodu uzyskiwanego z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości w przypadku, gdy spłata pożyczki będzie pokrywana z tych dochodów;
3) przedłożenia przez Wnioskodawcę aktualnej wyceny nieruchomości, wykonanej w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę hipoteczną proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Pożyczki hipoteczne udzielane są w wysokości nie przekraczającej 50%, a w przypadku pożyczek hipotecznych, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości w wysokości nie przekraczającej 65% aktualnej wartości rynkowej nieruchomości, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

Pożyczka pieniężna udzielana jest na dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą. Wysokość pożyczki hipotecznej nie może być wyższa niż 200.000 zł, a w przypadku pożyczek hipotecznych, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości nie może być wyższa niż 2.000.000 zł.

Pożyczki hipoteczne udzielane są na okres od 1 roku do 15 lat. W szczególnych przypadkach obniżonego ryzyka możliwe jest udzielenie pożyczki hipotecznej w kwotach przekraczających poziom, o którym mowa wyżej na okres dłuższy niż 15 lat (w takich przypadkach wniosek zostanie rozpatrywany indywidualnie, a decyzja o udzieleniu pożyczki podejmowana jest przez Zarząd Banku).

Zabezpieczenie pożyczki hipotecznej stanowi obligatoryjnie hipoteka na nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub na prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej pod warunkiem, że hipoteka ustanowiona jest na nieruchomości mieszkalnej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Ponadto nieruchomość nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przypadku zabezpieczenia pożyczek hipotecznych, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości zabezpieczeniem jest nieruchomość mieszkalna lub niemieszkalna.

W szczególnych przypadkach, dodatkowym zabezpieczeniem może być pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Ponadto możliwe jest również udzielenie pożyczki hipotecznej w sytuacji, kiedy na nieruchomości ustanowiona jest hipoteka, a wypłata pożyczki nastąpi w kilku transzach, z czego pierwsza zostanie przeznaczona na spłatę dotychczasowego wierzyciela hipotecznego (innego banku), celem zwolnienia i wykreślenia hipoteki. W takiej sytuacji konieczne jest jednak uzyskanie od obecnego wierzyciela hipotecznego (innego banku) promesy, w której zobowiąże się do wydania zaświadczenia – pozwolenia na wykreślenie hipoteki, po wpłacie na wskazany rachunek stosownej kwoty pieniężnej. Bank uzależni wówczas dalszą wypłatę pożyczki od złożenia przez klienta opłaconego wniosku do Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych, o wpis hipoteki na rzecz Banku i o wykreślenie hipoteki zabezpieczającej wygasłą wierzytelność wraz z pieczęcią sądu o jego przyjęciu i z załączonym zaświadczeniem dotychczasowego wierzyciela (innego banku) o wygaśnięciu zobowiązania – pozwoleniem na wykreślenie hipoteki.

W całym okresie korzystania z pożyczki hipotecznej Pożyczkobiorca zobowiązany jest:
- nie obciążać nieruchomości bez zgody Banku, dalszymi ograniczonymi prawami rzeczowymi;
- odnawiać polisę ubezpieczenia nieruchomości i przedkładać ją w Banku wraz z potwierdzeniem dokonania cesji praw z tej polisy na rzecz Banku, najpóźniej w dniu upływu ważności poprzedniej polisy.

Do wniosku o pożyczkę hipoteczną Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
- aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, proponowanej na zabezpieczenie pożyczki (odpis z księgi wieczystej nie może być starszy niż trzy miesiące), w przypadkach budzących wątpliwości pracownik banku ma obowiązek sprawdzić księgę wieczystą we właściwym sądzie;
- aktualną wycenę nieruchomości, wykonaną w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę hipoteczną sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego;
- udokumentowanie możliwości spłaty pożyczki hipotecznej z innych źródeł niż ze sprzedaży nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie pożyczki;
- biznes plan (w którym przedstawi prognozowane przychody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości), w przypadku pożyczki hipotecznej, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości.
Bank może również żądać przedstawienia przez Wnioskodawcę innych dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy i proponowanego zabezpieczenia pożyczki hipotecznej.

Pożyczki hipoteczne podlegają spłacie wraz z należnymi odsetkami w terminach ustalonych w umowie pożyczki, w miesięcznych lub innych ratach kapitałowo – odsetkowych. Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty całości pożyczki przed terminem określonym w umowie. Bank nie pobiera z tego tytuł żadnych dodatkowych opłat.