Oferta dla rolników

Kredyty preferencyjne nMR


Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia z dopłatami ARiMR

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
1) w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie ukończyły 40 roku życia;
2) posiadają wykształcenie rolnicze lub mają udokumentowany 3-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej o kierunku zgodnym z działalnością, na którą zostanie przeznaczony kredyt;
3) mogą być rencistami, o ile prawo do renty ustalone zostało z tytułu częściowej niezdolności do pracy na podstawie przepisów innych niż przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
4) nie są emerytami.

Warunkiem udzielenia kredytu jest spełnienie przez w/w podmioty następujących warunków:
- posiadanie rachunku bankowego w BS Konin;
- posiadanie udokumentowanych dochodów;
- posiadanie zdolności kredytowej.

Korzyści z zaciągnięcia kredytu:
- korzystne oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w relacji do oprocentowania kredytu redyskontowego, w części refundowane przez AriMR; na dzień 31.07.2009 oprocentowanie płatne przez Kredytobiorcę wynosi tylko 2% w skali roku.
- możliwość wcześniejszej spłaty, bez dodatkowych opłat;
- elastyczne formy zabezpieczeń.

Kredyt może zostać udzielony na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których są lub będą prowadzone działalności wymienione w „Wykazie działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów” w grupach:
1) uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo ;
2) chów i hodowla zwierząt;
3) uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana);
4) działy specjalne produkcji rolnej;
5) kiszenie ogórków i kapusty w gospodarstwach rolnych prowadzących ich produkcję.

Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji polegających na utworzeniu lub urządzeniu gospodarstwa rolnego i działu specjalnego produkcji rolnej, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:
1) zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku;
2) poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt;
3) poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania;
4) utrzymanie lub poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska;
5) poprawa jakości i promocja produktów rolnych;
6) poprawa struktury agrarnej;
7) poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy;
8) tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych.

Szczegółowy wykaz inwestycji podlegających kredytowaniu zawiera „Zarządzenie Nr 23/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 4 marca 2009 r”.

Powierzchnia użytków rolnych tworzonego gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza od ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, z zastrzeżeniem, że w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej minimalna powierzchnia może być mniejsza od średniej w danym województwie.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:
1) 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł;
2) 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł - w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej;
3) łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 8 mln zł.

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat; karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć 2 lat.

Wnioskodawca do wniosku o kredytu obowiązany jest dołączyć plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:
1) cel inwestycji;
2) strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego);
3) planowany okres realizacji inwestycji;
4) kierunek produkcji w okresie kredytowania;
5) okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu;
6) informacje o posiadaniu odpowiednich kwot produkcyjnych lub o źródle pozyskania brakujących kwot produkcyjnych, jeżeli dany rynek objęty jest systemem kwotowania produkcji;
7) informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji.
Pobierz wzorcowy plan inwestycji

Prawnym zabezpieczeniem kredytów udzielanych podmiotom instytucjonalnym może być w szczególności:
- gwarancja innego banku;
- blokada środków na rachunku bankowym;
- ustanowienie hipoteki na nieruchomości;
- ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach;
- przewłaszczenie rzeczy ruchomych;
- kaucja;
- poręczenie osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego);
- cesja wierzytelności;
- cesja praw z ubezpieczenia;
- weksel własny in blanco;
- inne.

Wykaz dokumentów:
1) Wykaz dokumentów założycielskich i dotyczących reprezentacji Kredytobiorcy stanowiących załączniki do wniosku kredytowego:
- dowody osobiste lub paszporty właścicieli firm, współwłaścicieli, poręczycieli;
- zgłoszenie do opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT lub oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania, bądź oświadczenie o objęciu zryczałtowanym systemem zwrotu podatku VAT;
- oświadczenia współmałżonków o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu, ewentualnie postanowienie sądu lub akt notarialny o rozdzielności majątkowej współmałżonków;
2) Wykaz dokumentów finansowych stanowiących załączniki do wniosku kredytowego:
- nakaz płatniczy dotyczący podatku rolnego oraz ewentualne umowy dzierżawy gruntów;
- informację o gospodarstwie rolnym;
- deklarację PIT-6 - działy specjalne produkcji rolnej;
- prognozę wyników finansowych na okres kredytowania.
3) Wykaz dokumentów uzupełniających stanowiących załączniki do wniosku kredytowego:
a) Dotyczące prowadzonej działalności rolniczej:
- zaświadczenia z urzędów gmin o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków oraz wobec ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne (wystawione nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu).
b) Dokumenty z innych Banków i instytucji finansowych:
- informacje o posiadaniu rachunków bankowych oraz wielkości obrotów;
- opinie bankowe wraz z informacją o stanie zadłużenia podmiotu w innych bankach i innych instytucjach finansowych;
- kserokopie zawartych umów kredytowych.
c) Dokumenty dotyczące inwestycji (dotyczy kredytów inwestycyjnych):
- pozwolenia na budowę i inne certyfikaty związane z prowadzonymi inwestycjami wydane przez właściwy organ administracji terenowej;
- biznes plan;
- kosztorys.
d) Dokumenty umożliwiające ocenę zabezpieczenia zwrotności kredytu:
- oświadczenia majątkowe właścicieli gospodarstw rolnych, współwłaścicieli, poręczycieli;
- aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości;
- wycena nieruchomości sporządzona przez uprawnione osoby;
- dokumenty potwierdzające własność rzeczy ruchomych, np. poświadczone kserokopie dowodów rejestracyjnych;
- aktualne wyciągi z rejestru zastawów;
- polisy ubezpieczeniowe nieruchomości i rzeczy ruchomych;
- zaświadczenie o dochodach poręczyciela bądź dokumenty umożliwiające ocenę ich sytuacji ekonomicznej i prawnej;
- wycena innego majątku (w przypadku kamieni i wyrobów jubilerskich wycena winna być dokonana przez rzeczoznawcę wskazanego przez bank).

 

Dziś 3 maja 2015, niedziela

Imieniny obchodzą: Aleksander, Antonina, Maria, Mariola, Świętosława

Do końca roku zostało 243 dni.
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości